Nakkefestival
Vedtægter og siddende bestyrelse

Vedtægter for Foreningen Nakkefestival

 

Kapitel 1: Navn og Formål

§1 Foreningens navn er Foreningen Nakkefestival.

§2 Foreningen hører hjemme i den kommune, hvor festivalen bliver afholdt.

§3 Foreningen Nakkefestivals formål er at støtte og udbrede dansk

undergrundsmusik, samt være et mødested for forskellige kulturelle udtryk former. Dette imødekommes igennem afholdelse af den årlige Nakkefestival.

 

Kapitel 2: Medlemmer

§4 Alle kan optages som medlem af Foreningen Nakkefestival.

Stk. 2 Medlemmer kaldes i daglig tale arrangører.

§5 Som medlem skal man være en del af virket i Foreningen Nakkefestival.

Stk. 2 Dette indebærer at komme til møder, og være ansvarlig for et selvvalgt område, der er accepteret af de andre arrangører.

§6 Kun medlemmer har stemmeret ved generalforsamlinger og kan blive valgt ind i foreningens bestyrelse.

§7 Alle medlemmer betaler et årligt kontingent. Kontingentet fastsættes af

generalforsamlingen.

§8 Ingen medlemmer hæfter for foreningens aktiviteter.

 

Kapitel 3: Generalforsamlingen

§9 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§10 Generalforsamlingen afholdes medio februar.

Stk. 2 Indkaldelse udarbejdes af Foreningen Nakkesfestivals bestyrelse.

Stk. 3 Indkaldelse skal ske mindst 14 dage før, og varsles på relevante medier, som minimum festivalens intranet.

§11 Dagsordenen udsendes 7 dage før generalforsamling og skal mindst indeholde:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens årsberetning

3. Regnskabsaflæggelse til godkendelse

4. Forslag fra medlemmer

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af bestyrelse:

1) Valg af forperson

2) Valg af næstforperson

3) Valg af kasserer

4) Valg af ordinære medlemmer

7. Eventuelt

§12 Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§13 Forslag til vedtægtsændringer skal vedlægges dagsordenen til

generalforsamlingen.

§14 Generalforsamlingen træffer beslutninger ved enighed, hvis muligt, ellers ved simpel flertalsafstemning.

§15 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes hvis bestyrelsen, eller 2/3 (to tredjedele) af

medlemmerne udtrykker ønske herom. Begæringen skal indeholde en dagsorden.

§16 Ekstraordinær generalforsamling skal forløbe som en ordinær generalforsamling.

 

Kapitel 4: Bestyrelsen

§17 Bestyrelsen består af forperson, næstforperson, kasserer og op til 5 ordinære

medlemmer.

 

Kapitel 5: Økonomi

§18 Foreningen Nakkefestivals regnskabsår følger kalenderåret.

§19 Regnskab føres af den i bestyrelsen valgte kasserer.

§20 Budget og eventuelle budgetoverskridelser skal vedtages af kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

§21 Overskud efter den årlige Nakkefestival anvendes til velgørende formål, i

overensstemmelse med gældende dansk lovgivning.

 

Kapitel 6: Tegnings- & Hæftelsesret

§22 Foreningen tegnes af 2 af følgende i forening: forperson, næstforperson, kasserer.

§23 For foreningens forpligtelser hæfter alene dennes formue og ingen anden har noget personligt ansvar for foreningens forpligtelser.

 

Kapitel 7: Eksklusion af foreningen Nakkefestival

§ 24 Ethvert medlem, der ikke opfylder kravene stillet i §5 stk 2 og/eller gør andre medlemmer utrygge, kan indstilles til eksklusion hos bestyrelsen. Det indstillede medlem skal orienteres øjeblikkeligt herom. Hvis halvdelen af bestyrelsen godkender indstillingen, skal den tages til anonym afstemning på det følgende arrangørmøde. Her skal 2/3 (to tredjedel) af de fremmødte arrangører godkende eksklusionen.

Stk. 2 Alle medlemmer har ret til at forsvare sig selv før afstemningen om eksklusion.

Stk. 3 En eksklusion kan i særlige tilfælde udvides komplet bortvisning fra festivalen, dog kun ved enstemmighed hos resten af medlemmerne. Personen kan kontakte bestyrelsen efter et år og kræve spørgsmålet om eksklusion genforhandlet til et arrangørmøde.

 

Kapitel 8: Persondataerklæring

§ 24 Foreningen Nakkefestival behandler og opbevarer persondata digitalt for de

frivillige og arrangører i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning på området.

1. Dataen bruges til koordinere det frivillige festivalarbejde.

2. Nakkefestival indhenter samtykke til opbevaring af persondata, og dataen skal udleveres på forlangende af de frivillige.

3. Kun medlemmer af foreningen (arrangører) har adgang til dataen

 

Kapitel 9: Vedtægtsændringer og opløsning

§25 Disse vedtægter kan kun ændres af generalforsamlingen. På generalforsamlingen skal der være 2/3 flertal blandt de afgivne stemmer for en vedtægtsændring. Blanke stemmer tæller ikke som afgivne stemmer.

Stk. 2: Ændringer træder i kraft umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning.

§26 Foreningen Nakkefestival kan kun nedlægges på generalforsamling hvis 2/3 (to tredjedele) af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer for dette.

 

Kapitel 10: Datering

Vedtaget på stiftende generalforsamling 20/10 1999.

Ændret ved ordinær generalforsamling 28/9 2003.

Ændret ved ordinær generalforsamling 12/3 2016.

Ændret ved ordinær generalforsamling 10/2/2018

Senest ændret ved ordinær generalforsamling 13/2/2021

 

Dirigentens underskrift: Andreas Jespersen 13/2/2021

 

 

 

 

 

Siddende bestyrelse

 

1. Forperson: Lærke Kyeah

2. Næstforperson: Lucas Jørgensen

3. Kasserer: Mie Harder

4. Menigt medlem: Mikkel Skum og Marle Deichmann